Faunapassager for odder

Alle EU-lande er gennem Habitatdirektivet forpligtede til at sørge for, at bestande af arter der er opført på direktivets Bilag IV liste ikke unødvendigt belastes. Det betyder bl.a. at vi her i Danmark skal passe godt på en række pattedyr, herunder f.eks. alle flagermus, Ulv og ikke mindst Odder.

Oddere er sårbare overfor konflikter med biltrafik. De mange steder hvor veje krydser hen over odder-habitat (åer og vådområder), vælger odderne desværre ofte at gå over vejen i stedet for at smutte igennem den underføring som vandløbet/vådområdet er lagt i. På små sogneveje med minimal trafik i nattetimerne er det ikke noget problem, men på mere trafikerede veje dukker der alt for ofte trafikdræbte oddere op. Forskellige tiltag har været afprøvet i årenes løb, alle med en vis succes – i hvert fald er det sådan, at bestanden af Odder i Jylland i en del år har oplevet et såkaldt rebound, og nu er endog særdeles livskraftig. Men på øerne lader odderne endnu vente på sig, måske bl.a. fordi de ikke har været her i nær ved 40 år, og der derfor ikke i større omfang tages hensyn til dem når nye vejprojekter planlægges.

Jeg har betydelig erfaring med at lokalisere mulige problempunkter langs med trafikårerne, og med at foreslå og etablere faunapassager som sikrer at odderne vælger den ufarlige vej UNDER broen fremfor den meget farlige tur op over kørebanen. Mine løsninger tager hensyn til afvandingsinteresser, budget og øvrige vandløbsinteresser, og kan både etableres i eksisterende underføringer og i forbindelse med nyanlæg. Kontakt mig for en snak om faunapassager for Oddere i forbindelse med jeres vejprojekt!

Oddere lever meget skjult, og ses yderst sjældent. Med et infrarødt vildtkamera, placeret på strategiske steder i landskabet, er det dog muligt at finde frem til hvor de holder til. Meget af mit arbejde med at lokalisere problempunkter er baseret på denne metode.